Informacja dla celów
przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy Danych Osobowych:

„PaBo” Transport i Spedycja Paweł Boczek NIP 9710419463 REGON 750717958
Starorudzka 10/12 93-418 Łódź

„PABO GROUP TSL” SP. Z O.O. NIP 7292713726 REGON 366086713 KRS 0000653090 XX
WYDZIAŁ KRS dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 , art. 14 oraz art. 26 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

(i) Administratorami danych osobowych są : „PaBo” Transport i Spedycja Paweł
Boczek NIP 9710419463 REGON 750717958 Starorudzka 10/12 93-418 Łódź
oraz „PABO GROUP TSL” SP. Z O.O. NIP 7292713726 REGON 366086713 KRS
0000653090 XX WYDZIAŁ KRS dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, zwani dalej
„współadministratorami” ;

(ii) inspektor ochrony danych nie został ustanowiony z uwagi na brak obowiązku
prawnego;

(iii) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu :
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie świadczenia usług oraz
współpracy handlowej
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze – w zakresie rozliczeń podatkowych i bilansowych ,
raportowania statystycznego i innych raportów nałożonych przez przepisy prawa,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dziecko – w zakresie dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia majątku
i terenu (monitoring), analiz wewnętrznych,
- W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody osoby której dane dotyczą.

(iv) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:1
(a) pracownicy i inni zatrudnieni współadministratorów zajmujący się obsługą
Klienta oraz podwykonawcy i zlecający usługi transportowe,
(b) podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą prawną , księgową i finansową
administratora,
(c) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej ,
(d) właściwy organ podatkowy oraz inne instytucje publiczne którym ustawa daje
takie prawo,
(e) inni odbiorcy jeżeli jest to niezbędne w procesie gospodarczym i istnieje
podstawa prawna lub umowna wynikająca z art. 6 RODO

(v) dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy jak również przez
okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych albo dochodzenia
roszczeń nie krócej niż okres przechowywania dokumentacji dla celów
podatkowych;

(vi) Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem;

(vii) Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych Pracownika narusza postanowienia RODO;

(viii) podanie przez osobę której dane dotyczą danych osobowych jest dobrowolne,
ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem usługi i wywiązania się przez
administratora z obowiązków podatkowych;

(ix) dane osobowe osoby której dane dotyczą będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. Nie będą
profilowane.

(x) Powyższe zasady znajdują zastosowanie również z sytuacji kiedy dane osobowe
zostaną pozyskane przez jednego ze współadministratorów i przekazane
drugiemu współadministratorowi.